Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - χρήσης και ασφάλειας των πληροφοριών

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ”. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ”, ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, τον σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε. Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
  • Επίσης, η παρούσα πολιτική προστασίας περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για τις ενέργειες που η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” δεν θα προχωρήσει.
 1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” διέπεται, πέραν από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [EU General Data Protection Regulation (GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο “Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από την κείμενη νομοθεσία (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από το ν. 4624/2019), από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και τη Γενική Πολιτική Απορρήτου η οποία μαζί με την παρούσα έχει αναρτηθεί και μπορείτε να τη βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο:
   www.kyttaro-diagnostiko.gr.
  • Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά τον δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
  • Εάν κάποιος πελάτης/χρήστης/προμηθευτής δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να το επισημάνει εγγράφως προς την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της.
 1. Δέσμευση της «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ».
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών/χρηστών/προμηθευτών των υπηρεσιών της είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευθεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες/χρήστες/προμηθευτές εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
  • Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί συμβατικά να διατηρούν απόρρητα τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς.
  • Επιπλέον, δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να ερωτηθείτε από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους τρίτους (εκτός των περιπτώσεων της υποχρεωτικής διαβίβασης πληροφοριών προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν συγκεκριμένης νομικής μας υποχρέωσης). Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους. Τότε, η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” θα σας ενημερώσει για τα ονόματα των τρίτων συνεργατών της που θα αποστείλει τα προσωπικά σας δεδομένα στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και τούτο θα το πράξει μόνο εάν συμφωνήσετε εσείς.
 1. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ».
  • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα (πατρώνυμο και μητρώνυμο), η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο αριθμός τραπεζικού του λογαριασμού, το ιστορικό των πληρωμών του, επάγγελμα, τίτλοι σπουδών/πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως το ιατρικό ιστορικό κλπ.
  • Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι: α) οι πελάτες μας, β) οι προμηθευτές μας, γ) το προσωπικό μας και δ) τρίτα πρόσωπα εμπλεκόμενα με την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.
  • Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” για εσάς μπορεί να είναι ειδικά προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων (όπως πχ ιατρικά στοιχεία κλπ).
  • H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” (www.kyttaro-diagnostiko.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων.
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” δύναται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:

Α) από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε μία υπηρεσία από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” και στην περίπτωση αυτή δύναται να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας,

Β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” με ένα αίτημά σας για πληροφορίες,

Γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Δ)από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 • Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

– όταν υποβάλλετε αίτηση προς την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” για πρόσληψη.
– όταν συμβάλλεστε με την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” για να σας παρέχει υπηρεσίες ή να πωλήσετε κάποιο προϊόν σας.

 • Όσες προσωπικές πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε στη συλλογή αυτών υπογράφοντας τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” λαμβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας και σε κάθε περίπτωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Cookies.
  • Τα “cookies” είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή ηλεκτρονική εμπειρία.
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστοτόπου της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.
  • Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
  • Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης.
 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ».
  • Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Συναλλαγές – Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 2α του Κανονισμού)

Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές για παροχή υπηρεσιών ή πληρωμές για αγορά προϊόντων.

 • Συμμόρφωση με νομική διάταξη – Τήρηση νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρα 6 παρ. 1γ, του Κανονισμού).

Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μπορεί να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της συμμόρφωσης με νομική διάταξη (π.χ.
φορολογική νομοθεσία) με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

 • Πρόσληψη προσωπικού.

Η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» μπορεί να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της εργασιακή σας σχέσης μαζί της, καθώς και κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού.

 • Τήρηση νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1στ του Κανονισμού).

Η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» μπορεί να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την πρόληψη απάτης σε βάρος μας.  

 • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

Τις πληροφορίες αυτές η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες σύμφωνα με τον σκοπό της συναλλαγής σας μαζί της. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

 • Νόμιμη χρήση:

Η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ»  μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την κείμενη νομοθεσία, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, καθώς και τα δικά σας.

 1. Χρήση των πληροφοριών
  • Οι πληροφορίες που παρέχετε στην “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” ή τα οποία η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτήν για:
  • την ολοκλήρωση οικονομικής συναλλαγής μαζί της,
   • την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν υποβάλλετε αιτήματα προς αυτήν,
   • την ολοκλήρωση κάθε μορφής διαδικασίας που επιβάλλεται από συγκεκριμένη νομική διάταξη,
   • τον έλεγχο και τη διαβίβαση στοιχείων που απαιτούνται από δημόσιες υπηρεσίες,
   • την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
   • να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας,
   • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για την ολοκλήρωση των αιτημάτων σας.
   • Η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ»αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων επιταγών του νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η διοικητική ή η φορολογική ή εμπορική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας γι’ αυτό, ενώ ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή τους όπως ορίζεται ειδικότερα παρακάτω, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.
 1. Αποθήκευση δεδομένων
  • Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε τη συναίνεσή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η διοικητική ή φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, κ.λπ.
 1. Αποκάλυψη πληροφοριών
  • H «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» δύναται να μεταφέρει προσωπικά σας δεδομένα υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της μεταβίβασης στους παρακάτω: α) ιδιώτες πελάτες μας για τους οποίους η εταιρία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, β) υπάλληλοί μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τις οδηγίες μας, γ) συνεργάτες μας (πχ εταιρίες ταχυμεταφορών) οι οποίοι δεσμεύονται κατ’ άρθρο 28 παρ. 4 του Κανονισμού με τις ίδιες υποχρεώσεις με εμάς, δ) εποπτικές ή δικαστικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” δύναται να διαβιβάζει τέτοια δεδομένα σε δημόσιους φορείς, μόνο εφόσον το επιβάλλει ο νόμος ή έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  • Σε καμία περίπτωση δε μεταβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη δική σας συναίνεση.
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενου διοικητικού ελέγχου από δημόσιους φορείς.
 1. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε (αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων), την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, την ασφάλεια της επικοινωνίας μας μαζί σας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή μας με όλες τις εφαρμοστέες νόμιμες απαιτήσεις. Το σύνολο των μέτρων έχουν καταγραφεί στο λεπτομερές σχέδιο ασφαλείας που έχει εκπονηθεί από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” και ελέγχεται συνεχώς για την επικαιροποίησή του σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα συντηρούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας και μόνο για να παράσχουν σε εσάς υπηρεσίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ατομικούς κωδικούς ασφαλείας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Διαθέτουμε αντίγραφα ασφαλείας και καταγραφής των πληροφοριακών μας συστημάτων, για την τεχνική υποστήριξη των οποίων έχουμε συμβληθεί με εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται με σχετικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, αλλά και οι αρμόδιοι υπάλληλοι μας έχουν δεσμευθεί ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν σημαντική τους δέσμευση (άρθρο 24 παρ. 4 του Κανονισμού). Διατηρούμε δικαίωμα ελέγχου επί αυτών για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεών τους (άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού).

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαρροής για οποιοδήποτε λόγο των προσωπικών σας δεδομένων. Έχει προβλεφθεί η κατάρτιση γενικού σχεδίου ασφαλείας (περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε είδους περιστατικών), αλλά και ειδικού σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφές, καθώς και σχεδίου διαχείρισης συμβάντων παραβιάσεων.

Έχουν καταγραφεί λεπτομερώς οι διαδικασίες που το κάθε τμήμα της εταιρίας ακολουθεί κατά τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, έχει καθορισθεί η δικαιολογητική βάση επεξεργασίας από κάθε τμήμα των προσωπικών δεδομένων, ενώ τέλος καταγράφεται το απώτατο χρονικό διάστημα που το κάθε τμήμα (σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία) αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” αναγνωρίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο ευάλωτος. Για το λόγο αυτό έχουν καθιερωθεί σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να διαμορφωθεί η κατάλληλη επιχειρησιακή κουλτούρα με σκοπό να γίνει κατανοητή η ανάγκη τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα. Η διοίκηση της εταιρίας έχει το γενικό καθήκον και την αρμοδιότητα να ελέγχει την ορθή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους υπαλλήλους της. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η ίδρυση θέσης υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων ο οποίος ηγείται της ομάδας που ελέγχει την ορθή τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers του στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον λάβει χώρα παραβίαση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” θα ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού και σύμφωνα με την ήδη καταρτισθείσα πολιτική παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Πρόσβαση στο lnternet
  • Εάν επικοινωνήσετε με την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της.
 1. Η παρακολούθηση των επικοινωνιών
  • Όλες οι επικοινωνίες της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Φυσικά, για την παραπάνω καταγραφή θα ενημερώνεστε σχετικά πριν την έναρξή της.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  • Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως ενδεικτικά όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

 • Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας οποτεδήποτε, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 • Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως χωρίς κόστος για εσάς με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας, που αναφέρεται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκρισή μας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και email: contact@dpa.gr).
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
  • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” και του πελάτη/προμηθευτή/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
  • Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 1. Τροποποιήσεις
  • Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Η “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” ελέγχει κάθε τρείς (3) μήνες εάν η παρούσα πολιτική ασφαλείας ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιεί για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.
 1. Επικοινωνία
  • Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.
  • Διεύθυνση επικοινωνίας:

Γεώργιος Καραγιάννης, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

Κομνηνών 28, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624, τηλ. 2310266267, Φαξ. 2310269087.

Email: gkaragiannis1@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη, 25.5.2018

Δήμητρα Πυργαντή
Βιοχημικός – Διαχειρίστρια της “ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ”